Snelheidsboete voor rolstoelbus kwijtgescholden

De verkeersboete die een gezin uit Papendrecht kreeg voor een spoedtransport van hun gehandicapte en in levensgevaar verkerende dochter Anouk (17) naar het ziekenhuis is kwijtgescholden. Het OM noemt de boete een onjuiste beslissing en de boete is gematigd tot nul euro.

Wat was er precies aan de hand?

De rolstoelbus waar Anouk in zat werd geflitst in Rotterdam toen Anouk met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Onder escort van een ambulance met sirene en zwaailicht voorop, en een politiewagen met sirene en zwaailicht achterop, waren zij naar het ziekenhuis gereden. De vader van Anouk dacht dat de boete een fout was, maar zelfs na het maken van bezwaar weigerde het OM aanvankelijk om terug te komen op haar beslissing een snelheidsboete op te leggen. Het belang van de verkeersveiligheid zou zwaarder wegen... Nadat een storm van kritiek was losgebarsten in de media, heeft het OM toch besloten de boete kwijt te schelden vanwege de bijzondere omstandigheden. Een terechte beslissing als je het ons vraagt! En wel hierom. Er zijn een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van een besluit. Het OM had hier duidelijk wat steken laten vallen.

Wat zijn abbb’s?

Abbb’s zijn de gedragsregels van de overheid in verhouding tot de burger. Alle besluiten die genomen worden door de overheid dienen aan deze beginselen te voldoen. De abbb’s zijn te splitsen in formele beginselen en materiële beginselen. De formele abbb’s gaan over de bevoegdheden van de overheid en de procedures van besluiten. Hieronder vallen het fair play-beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. De materiële beginselen zien op de inhoud van besluiten. Hieronder vallen het verbod op machtsmisbruik, de belangenafwegingsplicht, het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Hieronder zal ik de beginselen kort uitleggen voordat ik deze op de kwestie van Anouk zal toepassen.

Fair play-beginsel

Bij het nemen van een besluit moet de overheid zich onpartijdig opstellen waarbij openheid en eerlijkheid in acht genomen moeten worden.

Zorgvuldigheidsbeginsel

De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijk onderbouwde besluitvorming.

Motiveringsbeginsel

De overheid moet haar besluiten goed motiveren: de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.

Verbod op machtsmisbruik

De overheid mag haar bevoegdheden alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze bevoegdheden zijn gegeven.

Belangenafwegingsplicht

De overheid moet alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afwegen (voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit).

Evenredigheidsbeginsel

De nadelige gevolgen van een besluit mogen voor een burger niet onevenredig zwaarder zijn dat het algemeen gediende doel van het besluit.

Gelijkheidsbeginsel

De overheid moet gelijke gevallen gelijk behandelen.

Vertrouwensbeginsel

Als je op goed vertrouwen, bijvoorbeeld na een duidelijke toezegging, ervan uit mocht gaan dat de overheid een bepaald besluit neemt, dan heb je daar ook recht op.

Rechtszekerheidsbeginsel

De overheid moet haar besluiten zo formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is en dat duidelijk is wat de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen. Zo moeten besluiten helder en ondubbelzinnig geformuleerd te worden.

Toepassing beginselen op de casus van Anouk

Als we de abbb’s toepassen op de flitsboete na het spoedtransport van Anouk zien we dat het OM het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, de belangenafwegingsplicht en het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden door het bezwaar aanvankelijk ongegrond te verklaren. Het OM heeft verzuimd om een zorgvuldige belangenafweging te maken en deze als zodanig te motiveren. De overweging dat het belang van de verkeersveiligheid zwaarder zou wegen dan het belang van Anouk en haar ouders kan geen stand houden. Anouk verkeerde immers in levensgevaar. Bovendien was het gevaar voor de verkeersveiligheid minimaal, omdat de rolstoelbus werd bestuurd door een getrainde ambulancebroeder en de bus onder escort van een ambulance én een politiewagen reed. De enige juiste beslissing was dan ook om de boete kwijt te schelden.

Deel deze pagina

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn